Tuesday, August 12, 2008

பகவத் கீதை - பகுதி -2

|| ó§ ધ٠©¡®§Ù¡×§ß ||

ó§ ©Ù¬§½ªß(ó)§Ù«ß«: |ó¬Ù¹ä¨®Ó´ß§½«ß¡: |


|| À à ©¬ªß§Ùª½² ¨ª: ||

µ¤Ù¹« ÷®ß£ |

§ªÙ §§ß ¡ÙÌ©«ß®Ó´Ù¥ ª³ÙÌé¬ÙæÁ½­º¦ªÙ |

®Ó´Ö§¨Ù§ªÓ§ªÙ ®ß¡Ù«Ê®ß£ ªÇµí§²: || 2-1 ||

à©¡®ßȮߣ |

Á§µÙ§Ù®ß ¡³Ùª­ªÓ§ªÙ ®Ó´½ª µÊ©µÙ§Ô§ªÙ |

ó¨ß¬Ù«¹ä´Ù¥ ªµÙ®¬Ù¡Ù« ª¡×¬Ù§Ô¡¬ ª¬Ù¹ä² || 2-2 ||

¡Ù¿­©Ù«ªÙ ªß µÙª ¡ª: ©ß¬Ù§ ¾¨§§Ù§Ù®«ÙË© ©§Ù«½§ |

ºä§Ù¬ªÙ ¸Ù̧«¼§°¬Ù©­Ù«ªÙ §Ù«¡Ù§Ù½®ß§Ù§Ô´Ù¥ ©¬¨Ù§© || 2-3 ||

ó¬Ù¹ä² ÷®ß£ |

¡§ªÙ ©Ö´Ùªª¸ªÙ µ¢Ù¡Ù½« §Ù½¬ß¦ªÙ £ ªÇµí§² |

õ´ä©Ó: ©Ù¬§Ô½«ß§ÙµÙ«ßªÓ é¹ß¬Ù¸ß®¬Óµí§² || 2-4 ||

ÁÌ꨸§Ù®ß ¸Ô ª¸ßȩ߲߮Ù

³Ù½¬½«ß ½©ß¡ÙǪ٠¾©ºÙ«ª©Ö¸ ½­ß½¡ |

¸§Ù®ß¬Ù§¡ßªß²ÙµÙÇ ÁÌê¨Ó¾¸®

ɤٹ֫ ½©ß¡ß²Ù ̧Ԭ©Ù¬§Ô¡Ù§ß²Ù || 2-5 ||

¨ ¾£§§Ù ®Ó§Ùª: ¡§¬¨Ù½²ß ¡¬Ö½«ß

«§Ù®ß ¹½«ª «§Ô ®ß ½¨ß ¹½«Ë: |

«ß½¨® ¸§Ù®ß ¨ ¹Ô¹Ö®Ó´ßª:

½§(ó)®µÙ§Ô§ß: ©Ù¬Ê½¡ §ß¬Ù§¬ß´Ù¥Ù¬ß: || 2-6 ||

¡ß¬Ù©¦Ù«½§ß½´ß©¸§µÙ®©ß®:

©ÙÌ£Ù£ßªÓ §Ù®ßªÙ §¬ÙªµªÙÊ꥽£§ß: |

«£Ù£Ù½¬«: µÙ«ß¨Ù¨Ó³Ù£Ô§ªÙ ©ÙÌê¸Ô §¨Ù½ª

³Ó´Ù«µÙ½§(ó)¸ªÙ ³ß§Ô ªßªÙ §Ù®ßªÙ ©Ù¬©¨Ù¨ªÙ || 2-7 ||

¨ ¸Ô ©Ù¬©³Ù«ßªÓ ªªß©È§Ù«ß§Ù

«£Ù½£ß¡Ê£Ù½£ß´¦ªÓ¨Ù§Ù¬Ó«ßæªÙ |

ó®ß©Ù« éªß®µ©§Ù¨ªÙ̧٧ªÙ

¬ß¹Ù«ªÙ µä¬ßæª©Ó £ß§Ô©§Ù«ªÙ || 2-8 ||

µ¤Ù¹« ÷®ß£ |

ú®Ê¡Ù§Ù®ß ¸ÙÌ´Ö½¡³ªÙ Á¥ß½¡³: ©¬²Ù§©: |

¨ ½«ß§ÙµÙ« õ§Ô ½¡ß®Ó¨Ù§Ê¡Ù§Ù®ß Ç»´Ù¦ÖªÙ ©é® ¸ || 2-9 ||

§Ê®ß£ ¸ÙÌ´Ö½¡³: ©Ù¬¸µ¨Ù¨Ó® ©ß¬§ |

½µ¨½«ßÌ©½«ß¬Ùª§Ù½« ®Ó´Ö§¨Ù§ªÓ§ªÙ ®£: || 2-10 ||

à©¡®ßȮߣ |

ó½³ß£Ù«ß¨¨Ù®½³ß£µÙ§Ù®ªÙ ©Ù¬¹Ù¤ß®ß§ßªÙ³Ù£ ©ß´½µ |

¡§ßµí¨¡§ßµíªÙ³Ù£ ¨ßȽ³ß£¨Ù§Ô ©¦Ù¥Õ§ß: || 2-11 ||

¨§Ù½®®ß¸ªÙ ¹ßÇ ¨ßµªÙ ¨ §Ù®ªÙ ½¨½ª ¹¨ß§Ô©ß: |

¨ ¾£® ¨ ©®Ó´Ù«ßª: µ¬Ù½® ®«ª§: ©¬ªÙ || 2-12 ||

½§¸Ô½¨ß(ó)µÙªÓ²Ù «§ß ½§½¸ ¼¡°ªß¬ªÙ ¼«°®¨ªÙ ¹¬ß |

§§ß ½§¸ß¨Ù§¬©Ù¬ß©Ù§Ô¬Ù§×¬µÙ§§Ù¬ ¨ ʸ٫§Ô || 2-13 ||

ªß§Ù¬ßµÙ©¬Ù³ßµÙÇ ¼¡°¨Ù½§« ³Ö½§ß´Ù¦ µä¡Ç:¡§ß: |

ô¡ªß©ß«Ó½¨ß(ó)¨Ó§Ù«ßµÙ §ßªÙµÙ§Ô§Ô¡ÙºµÙ® ©ß¬§ || 2-14 ||

«ªÙ ¸Ô ¨ ®Ù«§«¨Ù§Ù½«½§ ÉÌ´ªÙ ÉÌ´¬Ù´© |

µªÇ:¡µä¡ªÙ §×¬ªÙ ½µß(ó)ªÙ̧§Ù®ß« ¡­Ù©½§ || 2-15 ||

¨ßµ½§ß ®Ó§Ù«½§ ©ß½®ß ¨ß©ß½®ß ®Ó§Ù«½§ µ§: |

÷©½«ß¬©Ó §ÙÌ´Ù½¥ß (ó)¨Ù§µÙ §Ù® ¨½«ßµÙ §§Ù§Ù®§¬Ù³Ó©Ó: || 2-16 ||

ó®Ó¨ß³Ó Ç §§Ù®Ó§Ù§Ô ½«² µ¬Ù®ªÓ§ªÙ §§ªÙ |

®Ó¨ß³ª®Ù««µÙ«ßµÙ« ¨ ¡³Ù£Ô§Ù ¡¬ÙǪ¬Ù¸§Ô || 2-17 ||

ó¨Ù§®¨Ù§ õ½ª ½§¸ß ¨Ó§Ù«µÙ½«ß¡Ù§ß: ³¬Ö¬Ó¦: |

ó¨ß³Ó½¨ß(ó)©Ù¬½ª«µÙ« §µÙªß§Ù ˧٫µÙ® ©ß¬§ || 2-18 ||

« ú²ªÙ ½®§Ù§Ô ¸¨Ù§ß¬ªÙ «³Ù¾£¨ªÙ ª¨Ù«½§ ¸§ªÙ

÷¼©° ¼§° ¨ ®Ó¹ß¨Ö½§ß ¨ß«ªÙ ¸¨Ù§Ô ¨ ¸¨Ù«½§ || 2-19 ||

¨ ¹ß«½§ ªÙ¬Ó«½§ ®ß ¡§ß£Ô¨Ù

¨ß«ªÙ é§Ù®ß ©®Ó§ß ®ß ¨ é«: |

ó½¹ß ¨Ó§Ù«: ³ß³Ù®½§ß(ó)«ªÙ ɬ߽¦ß

¨ ¸¨Ù«½§ ¸¨Ù«ªß½² ³¬Ö½¬ || 2-20 ||

½®§ß®Ó¨ß³Ó¨ªÙ ¨Ó§Ù«ªÙ « ú¨ª¹ª®Ù««ªÙ |

¡§ªÙ µ ÉÌ´: ©ß¬Ù§ ¡ªÙ ¡ß§«§Ô ¸¨Ù§Ô ¡ªÙ || 2-21 ||

®ßµßªÙµÓ ¹Ö¬Ùæ²Ó «§ß ®Ó¸ß«

¨®ß²Ó ¡Ù̸Ùæ§Ô ¨½¬ß(ó)©¬ß¦Ó |

§§ß ³¬Ö¬ß¦Ó ®Ó¸ß« ¹Ö¬Ùæ¨Ó

ó¨Ù«ß²Ó µªÙ«ß§Ô ¨®ß²Ó ½§¸Ö || 2-22 ||

¾¨¨ªÙ £Ô¨Ù§¨Ù§Ô ³µÙ§Ù¬ß¦Ó ¾¨¨ªÙ §¸§Ô ©ß®¡: |

¨ ¾£¨ªÙ ¡Ù½­§«¨Ù§Ù«ß½©ß ¨ ½³ß´«§Ô ªß̧: || 2-23 ||

ó£Ù½£§Ù½«ß(ó)« ª§ß¸Ù½«ß(ó)« ª¡Ù½­§Ù½«ß(ó) ½³ß´Ù« ú® £ |

¨Ó§Ù«: µ¬Ù®¡§: µÙ§ßƬ£½­ß(ó)«ªÙ µ¨ß§²: || 2-24 ||

ó®Ù«¡Ù½§ß(ó)« ª£Ô¨Ù§Ù½«ß(ó)« ª®Ó¡ß¬Ù½«ß(ó)« Ê£Ù«½§ |

§µÙªß½§®ªÙ ®Ó§Ô§Ù¿®¨ªÙ ¨ßȽ³ß£ÔǪ¬Ù¸µÓ || 2-25 ||

ó§ ¾£¨ªÙ ¨Ó§Ù«¹ß§ªÙ ¨Ó§Ù«ªÙ ®ß ª¨Ù«½µ ªÙ̧ªÙ |

§§ß©Ó §Ù®ªÙ ª¸ß©ß½¸ß ¾¨®ªÙ ½³ß£ÔǪ¬Ù¸µÓ || 2-26 ||

¹ß§µÙ« ¸Ô §Ù̽®ß ªÙ̧Ùˬ٧ÙÌ®ªÙ ¹¨Ùª ªÙ̧µÙ« £ |

§µÙªß§©¬Ó¸ß¬Ù½«(ó)¬Ù½§ ¨ §Ù®ªÙ ½³ß£ÔǪ¬Ù¸µÓ || 2-27 ||

ó®Ù«¡Ù§ß§×²Ó é§ß²Ó ®Ù«¡Ù§ª§Ù«ß²Ó ©ß¬§ |

ó®Ù«¡Ù§¨Ó§¨ß¨Ù½«® §§Ù¬ ¡ß ©¬Ó½§®²ß || 2-28 ||

ô³Ù£¬Ù«®§Ù ©³Ù«§Ô ¡³Ù£Ô½§¨ªÙ

ô³Ù£¬Ù«®§Ù ®§§Ô §¾§® £ß¨Ù«: |

ô³Ù£¬Ù«®£Ù¾£¨ª¨Ù«: ³Ù̽¦ß§Ô

³Ù̧ٮß(ó)©Ù½«¨ªÙ ½®§ ¨ ¾£® ¡³Ù£Ô§Ù || 2-29 ||

½§¸Ö ¨Ó§Ù«ª®§Ù½«ß(ó)«ªÙ ½§½¸ µ¬Ù®µÙ« ©ß¬§ |

§µÙªß§Ù µ¬Ù®ß¦Ó é§ß²Ó ¨ §Ù®ªÙ ½³ß£ÔǪ¬Ù¸µÓ || 2-30 ||

µÙ®§¬Ùªª©Ó £ß½®ºÙ« ¨ ®Ó¡ªÙ©ÓǪ¬Ù¸µÓ |

§¬ÙªÙ«ß§Ù§Ô ˧٧ߣ٣ٽ¬½«ß(ó)¨Ù«§Ù º§Ù¬Ó«µÙ« ¨ ®Ó§Ù«½§ || 2-31 ||

«§ÙÌ£Ù£«ß ½£ß©©¨Ù¨ªÙ µÙ®¬Ù¡§Ù®ß¬ª©ß®Ù̧ªÙ |

µä¡Ô²: º§Ù¬Ó«ß: ©ß¬Ù§ ­©¨Ù½§ ˧٧ªÖ§Ù̳ªÙ || 2-32 ||

ó§ ½£§Ù §Ù®ªÓªªÙ §¬ÙªÙ«ªÙ µ¢Ù¡Ù¬ßªªÙ ¨ ¡¬Ó´Ù«µÓ |

§§: µÙ®§¬ÙªªÙ ¡×¬Ù§ÔªÙ £ ¸Ô§Ù®ß ©ß©ª®ß©ÙµÙ«µÓ || 2-33 ||

ó¡×¬Ù§ÔªÙ £ß©Ó é§ß²Ó ¡§«Ó´Ù«¨Ù§Ô ½§(ó)®Ù««ßªÙ |

µªÙ©ß®Ó§µÙ« £ß¡×¬Ù§Ô¬Ùª¬æ§§Ô¬Ó£Ù«½§ || 2-34 ||

©«ß§Ù ¬æÇ©¬§ªÙ ª²ÙµÙ«¨Ù½§ §Ù®ßªÙ ª¸ß¬§ß: |

½«´ßªÙ £ §Ù®ªÙ ©¸äª½§ß é§Ù®ß «ßµÙ«µÓ ­ß¡®ªÙ || 2-35 ||

ó®ß£Ù«®ß§ßªÙ³Ù£ ©¸í¨Ù ®§Ô´Ù«¨Ù§Ô §®ß¸Ô§ß: |

¨Ó¨Ù§¨Ù§µÙ§® µßª¬Ù§Ù«ªÙ §½§ß Ç:¡§¬ªÙ Ò ¡ÔªÙ || 2-36 ||

¸½§ß ®ß ©Ù¬ß©ÙµÙ«µÓ µÙ®¬Ù¡ªÙ ¹Ô§Ù®ß ®ß ½©ßºÙ«½µ ª¸ÖªÙ |

§µÙªßǧ٧Դ٥ ¼¡°¨Ù½§« ˧٧߫ ¡Ù̧¨Ó³Ù£«: || 2-37 ||

µä¡Ç:½¡ µ½ª ¡ÙÌ§Ù®ß ­ß©ß­ß¼©° ¹«ß¹¼«° |

§½§ß ˧٧߫ ˹٫µÙ® ¾¨®ªÙ ©ß©ª®ß©ÙµÙ«µÓ || 2-38 ||

ú´ß ½§(ó)©Ó¸Ô§ß µß¢Ù¡Ù½« ɧ٧Ԭٽ«ß½¡ §Ù®ÓªßªÙ ³ÙÌÆ |

É§Ù§Ù«ß Ë¡Ù½§ß ««ß ©ß¬Ù§ ¡¬Ùª©¨Ù§ªÙ ©Ù¬¸ßµÙ«µÓ || 2-39 ||

½¨¸ß©Ó¡Ù¬ª¨ß½³ß(ó)µÙ§Ô ©Ù¬§Ù«®ß½«ß ¨ ®Ó§Ù«½§ |

µÙ®­Ù©ª©Ù«µÙ« §¬ÙªµÙ« §Ù¬ß«½§ ª¸½§ß ©«ß§Ù || 2-40 ||

®Ù«®µß«ß§ÙªÓ¡ß ɧ٧Խ¬½¡¸ Ą́¨Ù§² |

©¸ä³ß¡ß ¸Ù«¨¨Ù§ß³Ù£ ɧ٧½«ß(ó)®Ù«®µß«Ó¨ßªÙ || 2-41 ||

«ßªÓªßªÙ ɴ٩ӧߪ٠®ß£ªÙ ©Ù¬®§¨Ù§Ù«®Ó©³Ù£Ô§: |

½®§®ß§¬§ß: ©ß¬Ù§ ¨ß¨Ù«§µÙ§×§Ô ®ß§Ô²: || 2-42 ||

¡ßªß§Ùªß²: µÙ®¬Ù¡©¬ß ¹¨Ùª¡¬Ùª©­©Ù¬§ßªÙ |

¡Ù¬Ó«ß®Ó½³´©¸ä­ßªÙ ½©ß¾¡³Ù®¬Ù«¡§ÔªÙ ©Ù¬§Ô || 2-43 ||

½©ß¾¡³Ù®¬Ù«©Ù¬µ¡Ù§ß¨ßªÙ §«ß©¸Ù̧½£§µßªÙ |

®Ù«®µß«ß§ÙªÓ¡ß ɧ٧Ô: µªß¼§° ¨ ®Ó§×«½§ || 2-44 ||

§Ù¾¬Á¦Ù«®Ó´«ß ½®§ß ¨ÓµÙ§Ù¾¬Á¦Ù½«ß ©®ß¬Ù¹ä² |

¨Ó¬Ù§Ù®¨Ù§Ù½®ß ¨Ó§Ù«µ§Ù§Ù®µÙ½§ß ¨Ó¬Ù½«ß¡½ºª ô§Ùª®ß²Ù || 2-45 ||

«ß®ß¨¬Ù§ ÷§©ß½² µ¬Ù®§: µªÙ©Ùͽ§ß§½¡ |

§ß®ß¨Ù µ¬Ù½®´ä ½®½§´ä ©Ù¬ß¸Ùª¦µÙ« ®Ó¹ß¨§: || 2-46 ||

¡¬Ùª¦Ù½«®ß§Ô¡ß¬µÙ½§ ªß ©½­´ä ¡§ß£² |

ªß ¡¬Ùª©­½¸Ç¬Ùé¬Ù ªß ½§ µ¢Ù½¡ß(ó)µÙ§Ù®¡¬Ùª¦Ó || 2-47 ||

½«ß¡µÙ§: ÁÌ ¡¬Ùªß¦Ó µ¢Ù¡ªÙ §Ù«¡Ù§Ù®ß §¨¤Ù¹« |

µÓ§Ù§Ù«µÓ§Ù§Ù½«ß: µ½ªß é§Ù®ß µª§Ù®ªÙ ½«ß¡ ÷£Ù«½§ || 2-48 ||

Ç»½¬¦ ¸Ù«®¬ªÙ ¡¬Ùª ɧ٧Խ«ß¡ß§Ù§¨¤Ù¹« |

ɧټ§° ³¬¦ª¨Ù®Ó£Ù£ ¡ÙÌ©æ: ©­½¸§®: || 2-49 ||

ɧ٧ÔË¡Ù½§ß ¹¸ß§×¸ ÷½© µä¡Ù̧Ǵ١Ù̽§ |

§µÙªß§Ù ½«ß¡ß« ˹٫µÙ® ½«ß¡: ¡¬Ùªµä ¼¡°³­ªÙ || 2-50 ||

¡¬Ùª¹ªÙ ɧ٧ÔË¡Ù§ß ¸Ô ©­ªÙ §Ù«¡Ù§Ù®ß ª¨Ö´Ô¦: |

¹¨Ùª©¨Ù§®Ó¨Ó¬ÙÊ¡Ù§ß: ©§ªÙ ¡£Ù£¨Ù§Ù«¨ßª«ªÙ || 2-51 ||

«§ß ½§ ½ªß¸¡­Ô­ªÙ ɧ٧Ԭٮ٫§Ô§¬Ó´Ù«§Ô |

§§ß ¡¨Ù§ßµÓ ¨Ó¬Ù½®§ªÙ ³Ù½¬ß§®Ù«µÙ« ³Ù̧µÙ« £ || 2-52 ||

³Ù̧Ԯө٬§Ô©²Ù²ß ½§ «§ß µÙ§ßµÙ«§Ô ¨Ó³Ù£­ß |

µªß§ß®£­ß ɧ٧Ե٧§ß ½«ß¡ª®ß©ÙµÙ«µÓ || 2-53 ||

ó¬Ù¹ä² ÷®ß£ |

µÙ§Ô§©Ù¬¹Ù¤µÙ« ¡ß ©ß´ß µªß§ÔµÙ§µÙ« ½¡³® |

µÙ§Ô§§×: ¡ÔªÙ ©Ù¬©ß½´§ ¡ÔªßµÖ§ ®Ù¬½¹§ ¡ÔªÙ || 2-54 ||

à©¡®ßȮߣ |

©Ù¬¹¸ß§Ô «§ß ¡ßªß¨Ù µ¬Ù®ß¨Ù ©ß¬Ù§ ª½¨ß¡§ß²Ù |

ô§Ùª¨Ù½«®ß§Ùª²ß Ç´Ù¥: µÙ§Ô§©Ù¬¹Ù¤µÙ§½§ß£Ù«½§ || 2-55 ||

Ç:½¡´Ù®È§Ù®Ó¡Ù¨ª¨ß: µä½¡´ä ®Ó¡§µÙ©Ù̸: |

®Ö§¬ß¡©«¡Ù½¬ß§: µÙ§Ô§§×¬ÙʨÓÌ£Ù«½§ || 2-56 ||

«: µ¬Ù®§Ù¬ß¨©ÓµÙ½¨¸ µÙ§§Ù §§Ù©Ù¬ß©Ù« ³ä©ß³ä©ªÙ |

¨ß©Ó¨¨Ù§§Ô ¨ §Ù½®´Ù¥Õ §µÙ« ©Ù¬¹Ù¤ß ©Ù¬§Ô´Ù¥Õ§ß || 2-57 ||

«§ß µªÙ¸¬½§ £ß«ªÙ á¬Ù½ªß(ó)¢Ù¡ß¨Ö® µ¬Ù®³: |

õ¨Ù§Ù¬Ó«ß ¦Ö¨Ù§Ù¬Ó«ß¬Ù½§(ó)©Ù« µÙ§µÙ« ©Ù¬¹Ù¤ß ©Ù¬§Ô´Ù¥Õ§ß || 2-58 ||

®Ó´«ß ®Ó¨Ó®¬Ù§¨Ù½§ ¨Ó¬ß¸ß¬µÙ« ½§¸Ô²: |

¬µ®¬Ù¹ªÙ ¬½µß(ó)©Ù«µÙ« ©¬ªÙ §ÙÌ´Ù¥Ù®ß ¨Ó®¬Ù§½§ || 2-59 ||

«§½§ß ¸Ù«©Ó ¼¡°¨Ù½§« ÉÌ´µÙ« ®Ó©³Ù£Ô§: |

õ¨Ù§Ù¬Ó«ß¦Ó ©Ù¬ªß§×²Ó ¸¬¨Ù§Ô ©Ù¬µ©ªÙ ª²: || 2-60 ||

§ß²Ó µ¬Ù®ß¦Ó µªÙ«ªÙ« Ë¡Ù§ ôµÖ§ ª§Ù©¬: |

®½³ ¸Ô «µÙ½«¨Ù§Ù¬Ó«ß¦Ó §µÙ« ©Ù¬¹Ù¤ß ©Ù¬§Ô´Ù¥Õ§ß || 2-61 ||

§Ù«ß«½§ß ®Ó´«ß¨Ùɪٵ: µ¢Ù¡µÙ½§´í©¹ß«½§ |

µ¢Ù¡ß§Ùµ¤Ù¹ß«½§ ¡ßª: ¡ßªß§Ù¡Ù½¬ß½§ß(ó)©Ó¹ß«½§ || 2-62 ||

¡Ù½¬ß§ß§Ù©®§Ô µªÙ½ªß¸: µªÙ½ªß¸ß§ÙµÙªÙ̧Ԯө٬ª: |

µÙªÙ̧ԩ٬ªÙ³ß§Ù ɧ٧Ԩ߽³ß ɧ٧Ԩ߳ߧ٠©Ù¬¦³Ù«§Ô || 2-63 ||

¬ß¡§Ù½®´®ÓÊ¡Ù¾§µÙÇ ®Ó´«ß¨Ó¨Ù§Ù¬Ó¾«³Ù£¬²Ù |

ô§Ùª®³Ù¾«¬Ù®Ó½§«ß§Ùªß ©Ù¬µß§ª§Ô¡£Ù£§Ô || 2-64 ||

©Ù¬µß½§ µ¬Ù®Ç:¡ß¨ßªÙ ¸ß¨Ó¬µÙ½«ß©¹ß«½§ |

©Ù¬µ¨Ù¨½£§½µß ¸Ù«ß³ä ɧ٧Ô: ©¬Ù«®§Ô´Ù¥½§ || 2-65 ||

¨ßµÙ§Ô ɧ٧Ԭˡ٧µÙ« ¨ £ßË¡Ù§µÙ« ©ß®²ß |

¨ £ß©ß®«§: ³ß¨Ù§Ô¬³ß¨Ù§µÙ« Á§: µä¡ªÙ || 2-66 ||

õ¨Ù§Ù¬Ó«ßæªÙ ¸Ô £¬§ßªÙ «¨Ùª½¨ß(ó)Ȯӧ׫½§ |

§§µÙ« ¸¬§Ô ©Ù¬¹Ù¤ßªÙ ®ßˬ٨߮ªÓ®ßªÙ©µÓ || 2-67 ||

§µÙªß§Ù «µÙ« ª¸ß©ß½¸ß ¨Ó¡ÙÌ¸Ö§ß²Ó µ¬Ù®³: |

õ¨Ù§Ù¬Ó«ß¦Ö¨Ù§Ù¬Ó«ß¬Ù½§©Ù«µÙ§µÙ« ©Ù¬¹Ù¤ß ©Ù¬§Ô´Ù¥Õ§ß || 2-68 ||

«ß ¨Ó³ß µ¬Ù®é§ß¨ßªÙ §µÙ«ßªÙ ¹ß¡¬Ù§Ô µªÙ«ªÖ |

«µÙ«ßªÙ ¹ß¡Ù¬§Ô é§ß²Ó µß ¨Ó³ß ©³Ù«½§ß ʽ¨: || 2-69 ||

ôé¬Ù«ªß¦ª£­©Ù¬§Ô´Ù¥ªÙ

µÊ§Ù¬ªß©: ©Ù¬®Ó³¨Ù§Ô «§Ù®§Ù |

§§Ù®§Ù ¡ßªß «ªÙ ©Ù¬®Ó³¨Ù§Ô µ¬Ù½®

µ ³ß¨Ù§Ôªß©Ù½¨ß§Ô ¨ ¡ßª¡ßªÖ || 2-70 ||

®Ó¸ß« ¡ßªß¨Ù «: µ¬Ù®ß¨Ù ɪ߲ٳ٣¬§Ô ¨Ó:µÙ©Ù̸: |

¨Ó¬Ùª½ªß ¨Ó¬¸¢Ù¡ß¬: µ ³ß¨Ù§Ôª§Ô¡£Ù£§Ô || 2-71 ||

ú´ß ©Ù¬ß¸ÙªÖ µÙ§Ô§Ô: ©ß¬Ù§ ¾¨¨ßªÙ ©Ù¬ß©Ù« ®Óʸ٫§Ô |

µÙ§Ô§Ù®ßµÙ«ßª¨Ù§¡ß½­(ó)©Ó ©Ù¬¸Ùª¨Ó¬Ù®ß¦ªÙÌ£Ù£§Ô || 2-72 ||

À §§Ùµ§Ô§Ô ધ٠©¡®§Ù¡×§ßµí©¨Ó´§Ùµä

©Ù¬¸Ùª®Ó§Ù«ß«ßªÙ ½«ß¡³ßµÙ§Ù½¬ à¡ÙÌ´Ùæ¬Ù¹ä¨µªÙ®ß½§

µß¢Ù¡Ù«½«ß½¡ß ¨ßª §Ù®Ó§×½«ß(ó)§Ù«ß«: || 2 ||


No comments:

ஸ்ரீ இராம நாம மந்திர மகிமை

ஸ்ரீ இராம நாம மந்திர மகிமை 🌷 1. நமக்கு நன்மை வரவேண்டுமானால் 'ராம நாமத்தை இடைவிடாமல் கூறவேண்டும். நமது ஒவ்வொரு மூச்சும் 'ராம் '...